Obchodné podmienky

 
 
 

... jediný špecializovaný online obchod so svadobnými darmi

 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu e- Svadobnedary.sk

1. Všeobecné ustanovenia

 
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť e-Business Solutions,s.r.o. , 
Balkánska 65, 851 10 Bratislava, IČO: 46076701, DIČ: 2023220012 (ďalej len predávajúci) a 
kupujúcim , ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu 
predávajúceho, a to na internetových stránkach www.e-svadobnedary.sk
 
Kontaktné údaje predávajúceho:
Tel: +421 902 323 240
Mail: info@ebs-sk.sk
Poštová adresa: Balkánska 65, 851 10 Bratislava
 
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí 
s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na 
internetových stránkach elektronického obchodu www.e-svadobnedary.sk, ktorý prevádzkuje 
predávajúci, na základe ktorej predávajúci, dodá tovar prezentovaný na internetových stránkach 
www.e-svadobnedary.sk kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a 
predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.
 
1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že 
predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od 
všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred 
všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky dodatočné dohody musia byť dohodnuté písomne 
(mail, list, fax).
 
1.4 Tovarom na internetových stránkach elektronického obchodu www.e-svadobnedary.sk - sú produkty 
alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetových 
stránok www.e-svadobnedary.sk. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených 
tovarov. Dostupnosť konkrétneho tovaru pre kupujúceho bude potvrdená pri overení objednávky a to 
telefonicky alebo mailom - záväznou akceptáciou objednávky.
 
1.5 Pokiaľ nie je na stránke produktu uvedená informácia o skladových zásobách slovom "skladom", 
resp. konkrétna doba dodania, produkt je vyrábaný a poskytovaný na zakázku. O dostupnosti tovaru a 
skladových zásobách bude klient informovaný pri potvrdení objednávky.
 
2. Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 
2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho 
predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme 
kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len 
objednávka).
 
2.2 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom 
požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, 
kontaktnú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód 
tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci 
vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
 
2.3 Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu 
o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu 
dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky sa vykonáva oznámenie o prijatí objednávky do 
elektronického systému predávajúceho, ktoré sa však nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 
2.4 Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek 
kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje 
neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar, za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu 
tovarov definovaných v §12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od 
uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
dvojnásobku poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných 
požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu 
cenu v plnej výške.
 
2.5 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr v deň zaslania záväznej 
akceptácie objednávky predávajúcim a to v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim fakturovaný. 
Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou). Potvrdenie 
stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, mailom alebo 
poštou). V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, 
bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním 
určený účet.
 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán
 
3.1 Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v 
dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným 
na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je 
predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky 
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie 
kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 
3.2 Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu 
cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré 
obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím 
podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, 
termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.
 
4. Dodacie podmienky
 
4.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, typov a druhov predávajúceho umiestnených na 
internetových stránkach www.e-svadobnedary.sk .
 
4.2 Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej 
akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii 
objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany 
predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj 
opakovane, o čom predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie, a to písomnou formou (faxom, mailom 
alebo poštou). V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej 
zmluve, v záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci 
oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 
14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej 
zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý 
tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť 
predávajúcemu.
 
4.3 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v 
kúpnej zmluve.
 
4.4 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare uvedené pri jednotlivých produktoch umiestnených na 
internetových stránkach www.e-svadobnedary.sk sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 5%.
 
4.5 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 
4.6 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, 
kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní 
pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o 
doručení tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na 
mieste určenom v kúpnej zmluve, alebo nesprávnosti dodacej adresy uvedenej v objednávke, všetky 
náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v 
kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 4.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. 
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu 
prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a 
odovzdaní tovaru.
 
4.7 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou 
zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na 
kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar 
na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností 
identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa 
majú uvádzané termíny dodávok na internetových stránkach www.e-svadobnedary.sk orientačný 
charakter.
 
4.8 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, 
že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť 
oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru 
je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí 
dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne 
predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád 
tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 
4.9 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.2 týchto 
všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť 
kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy 
bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho alebo šekom na adresu určenú kupujúcim.
 
4.10 Faktúru, ktorá slúži ako dodací list, posielame zákazníkovi mailom, v prípade požiadavky poštou, 
do 7 dní od dodania tovaru. Faktúra slúži aj ako záručný list v prípade, keď spolu s tovarom nie je 
dodaný záručný list výrobcu.
 
5. Kúpna cena a preprava tovaru
 
5.1 Všetky ceny za tovar, služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.
 
5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo 
podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie 
tovaru (ďalej len kúpna cena) formou:
a. bezhotovostným prevodom alebo vkladom vopred na účet predávajúceho, uvedeného v záväznej 
akceptácii objednávky.
b. hotovostnou platbou kuriérovi, pri dodaní tovaru na dobierku
Bezhotovostný prevod, alebo vklad na účet predávajúceho je kupujúci povinný urobiť až po doručení 
preddavkovej faktúry na email kupujúceho.
 
5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene 
menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. 
Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 
5.4 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň 
platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je 
povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, 
ak kupujúci zaplatí za tovar predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je 
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými 
právnymi predpismi SR.
 
5.5 V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany 
sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je 
povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa 
dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa 
započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v 
kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 
5.6 Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá 
do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 
5.7 Doba dodania tovaru je obvykle 1 až 12 týždnov. O presnom dátume dodania tovaru Vás budeme 
informovať pri telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky v najbližší pracovný deň po odoslaní 
objednávky. Lehota na doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou, alebo výrobcom je pri tuzemských 
prepravcoch maximálne do 3 dní a pri zahraničných prepravcoch do 10dní.
 
5.8 Cena prepravy tovaru sa líši podľa druhu tovaru, hmotnosti tovaru, vzdialenosti pri preprave a 
ďalších dodatočných podmienkach prepravy. Naša spoločnosť využíva služby prepravných spoločností 
ako je napr. Express kuriér Slovenskej pošty a DPD. Termín dodania tovaru, od prevzatia prepravnou 
spoločnosťou, sú 2-4 pracovné dni.
 
6. Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na tovare
 
6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 
6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od 
predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom 
a kupujúci tovar neprevezme.
 
7. Reklamačný poriadok
 
7.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u 
predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uvedeného na internetových stránkach www.e-
svadobnedary.sk
 
7.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o 
podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o 
vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 
a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
 
7.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme 
elektronického obchodu na internetových stránkach www.e-svadobnedary.sk. Reklamačný poriadok v 
tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné 
podmienky.
 
7.4 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil 
výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 
7.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť 
nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase 
prevzatia tovaru.
 
7.6 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru 
vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho a dokladom o 
zaplatení. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu tak, že bude kontaktovať 
predávajúceho a dohodne si v závislosti od povahy tovaru spôsob uplatnenia reklamácie. Kupujúci je 
povinný presne definovať druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby 
oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá 
objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) informovanie kupujúceho predávajúcim o reklamácii
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu; tovar zaslaný na dobierku 
predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne 
zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené všetky tieto podmienky:
a) informovanie kupujúceho predávajúcim o reklamácii
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, resp. zaslanie 
fotodokumentácie spolu s formulárom. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia 
reklamácie.
 
7.7 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak 
kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 
7.8 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo 
vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej forme, v ktorom je povinný 
presne označiť vady tovaru v súlade s § 18 ods. 5 zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré 
mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená 
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení 
reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení 
reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným 
spôsobom.
 
7.9 Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch najmä ak je potrebné odborné 
posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má objednávateľ 
rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 
7.10 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania 
zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva 
uzatvorená, musel vedieť.
 
7.11 Predávajúci si vyhradzuje právo po dohode so zákazníkom nahradiť vadný tovar za iný obdobný 
tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 
7.12 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo 
dokumentácie tovaru
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
- uplynutím záručnej doby tovaru
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými 
vplyvmi prirodzenému prostrediu
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami 
uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými 
predpismi platnými v SR
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či 
atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 
7.13 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich 
spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru
- výmenou tovaru
- vrátením kúpnej ceny
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 
7.14 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného 
konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou 
reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v 
pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.
 
7.15 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov, pokiaľ pri 
konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a 
potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa 
predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 
7.16 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený 
tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto 
reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znovu od 
prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 
7.17 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 
7.18 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho 
podľa bodu 7.9 týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.
 
7.19 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú 
vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne 
užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.9 týchto 
reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením 
dobropisu za vadný tovar.Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje 
výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych 
odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.Pre účely 
reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar, 
je doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac 
ako 180 dní.
 
7.20 Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám poskytneme na 
požiadanie prostredníctvom emailu, alebo telefonicky na prevádzke spoločnosti.
 
8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru
 
8.1 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje 
informačné povinnosti podľa ust.§ 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri 
zásielkovom predaji).
 
8.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ 
tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili 
realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej 
moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už 
zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve do 7 dní a to prevodom na účet.
 
8.3 Kupujúci (spotrebiteľ, fyzická osoba) je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných 
dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o 
ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. 
Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé 
pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a 
následne ho vrátiť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný 
doručiť nepoškodený tovar predávajúcemu spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, 
záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. Žiadame zákazníka aby tovar doručil v originálnom obale na 
adresu spoločnosti ako zásielku s poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru. Predávajúci 
nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje výlučne na nákup tovaru v internetovom obchode 
spoločnosti e-Business Solutions, s.r.o. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou 
(faxom, mailom, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo 
inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum 
objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo 
účtu alebo poštovú adresu).
Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní 
objednávky alebo jej časť v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia 
tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom alebo šekom na adresu. V prípade, že kupujúci 
odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, na ktorom sa prejavujú známky používania a 
ktorý je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar 
uvedenú v záväznej akceptácii objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho 
zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania 
tovaru odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v 
lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu 
bezhotovostným prevodom.
Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré 
kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu 
písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal 
kvalitatívnym požiadavkám ktoré nie je možné odstrániť. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym 
požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru 
na internetových stránkach www.e-svadobnedary.sk.
Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na 
uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil 
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku 
predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej 
stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
 
8.4 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 8.3 týchto všeobecných 
obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné účinné a predávajúci nie je povinný 
vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru 
naspäť kupujúcemu.
 
8.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na 
 
odstúpenie od zmluvy podľa článku 2 týchto všeobecných obchodných podmienok
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré 
 
predávajúci nemôže ovplyvniť
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne 
 
pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
- predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
- predaj novín, časopisov a periodickej tlače
- lotérie a iné podobné hry.
 
9. Ochrana osobných údajov
 
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť 
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú 
adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje 
obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.
 
9.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné 
údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával 
ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj 
súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do 
tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci 
sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými 
právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v 
lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 
9.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti 
kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 
9.4 Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime 
na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
 
10. Vzhľad tovaru
 
10.1 Vzhľad tovaru uvedeného na stránkach www.e-svadobnedary.sk boli transformované do 
elektronickej podoby s vysokými ohľadmi na kvalitu a vernosť podania. Avšak jednotlivé monitory a LCD 
panely môžu vykazovať rôzne odlišnosti, podobne ako u tlačených materiálov.
 
11. Záverečné ustanovenia
 
11.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke 
prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami 
vyslovene dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto 
všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany 
sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej 
pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva 
uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 
11.2 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými 
obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu 
príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy 
alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej 
republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo 
čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým 
zostávajú nedotknuté.
 
11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom 
povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená 
umiestnením na internetových stránkach www.e-svadobnedary.sk